Uzyskiwanie dostępu, przeglądanie lub korzystanie z witryny w inny sposób oznacza zgodę na wszystkie warunki niniejszej umowy. Przeczytaj uważnie niniejszą umowę przed kontynuowaniem.

Korzystanie z Witryny:

Oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat lub odwiedzasz Witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, miisoo.com niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu dokonywania zakupów osobistych przedmioty sprzedawane w Witrynie, a nie do użytku komercyjnego ani do użytku w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych z wyprzedzeniem przez miisoo.com. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym paragrafie bez powiadomienia.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w powyższym akapicie, nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, dzierżawić, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, deasemblować, dekompilować ani w inny sposób wykorzystywać tej Witryny lub jakiejkolwiek jej części, chyba że wyraźnie dozwolone na piśmie przez miisoo.com. Zabrania się komercyjnego wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie lub korzystania z Witryny z korzyścią dla innej firmy, chyba że miisoo.com wyrazi na to wcześniej zgodę. miisoo.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli miisoo.com uważa, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów miisoo.com.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez każdego, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do Ciebie, niezależnie od tego, czy taki dostęp i korzystanie z tej witryny jest rzeczywiście przez Ciebie autoryzowane, w tym między innymi wszelką komunikację i transmisje oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności przypisanego Ci hasła i identyfikatora. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić miisoo.com o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub identyfikatora lub jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej Witryny.

O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie lub w witrynie, wszystko, co przesyłasz lub publikujesz w witrynie i/lub udostępniasz miisoo.com, w tym między innymi pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (łącznie „Zgłoszenia”) są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone, a przesyłając lub publikując, zgadzasz się nieodwołalnie licencjonować wpis i wszystkie związane z nim prawa własności intelektualnej (z wyłączeniem autorskich praw osobistych, takich jak prawo autorskie) do miisoo.com bez opłat, a miisoo.com będzie mieć bezpłatne, ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, wykonywania, sprzedawania, dzierżawienia, przesyłania, adaptacji, tworzenia dzieł pochodnych takie Zgłoszenia w jakikolwiek sposób i w dowolnej formie oraz do tłumaczenia, modyfikowania, inżynierii wstecznej, dezasemblacji lub dekompilacji takich Zgłoszeń. Wszystkie Zgłoszenia automatycznie staną się jedyną i wyłączną własnością miisoo.com i nie zostaną Ci zwrócone, a Ty zgadzasz się nie zgłaszać żadnych sporów w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem wpisu przez miisoo.com w przyszłości.

Gwarantujesz, że Twoje Zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń osób trzecich. miisoo.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie praw autorskich lub innych praw osób trzecich przez Ciebie. Zobowiązujesz się do obrony i zabezpieczenia Sponsora przed wszelkimi stratami spowodowanymi wykorzystaniem wpisów do jakichkolwiek celów.

Oprócz praw mających zastosowanie do wszelkich Przesłanych treści, publikując komentarze lub recenzje na stronie, przyznajesz miisoo.com również prawo do używania nazwy, którą przesyłasz w dowolnej recenzji, komentarzu lub innej Treści, jeśli taka istnieje, w związku z taką recenzją, komentarzem lub inną treścią. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych Treści, które publikujesz na tej stronie oraz że korzystanie z twoich recenzji, komentarzy lub innej Treści przez miisoo.com nie będzie naruszać ani naruszać praw osób trzecich. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd miisoo.com lub strony trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek Zgłoszeń lub Treści. miisoo.com może, ale nie jest zobowiązana, usuwać lub edytować dowolne Wpisy (w tym komentarze lub recenzje) z dowolnego powodu.

prawa autorskie

Cały tekst, grafika, zdjęcia lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, logo, slogany, nazwy handlowe lub oprogramowanie słowne oraz inne treści na stronie internetowej miisoo.com (łącznie „Treść”) należą wyłącznie do miisoo.com lub odpowiednich dostawców treści. Użytkownik nie może używać, reprodukować, kopiować, modyfikować, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, udzielać licencji, publicznie odtwarzać, rozpowszechniać ani wykorzystywać w celach komercyjnych jakiejkolwiek Treści lub w inny sposób rozporządzać jakąkolwiek Treścią w sposób niedozwolony przez miisoo.com, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody miisoo.com. Korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych w witrynie miisoo.com, a także używania znaków towarowych lub znaków usługowych miisoo.com w metatagach jest surowo zabronione. Możesz przeglądać i używać Treści wyłącznie do swoich danych osobowych oraz do robienia zakupów i składania zamówień na stronie, w żadnym innym celu. Jeśli natkniesz się na jakąkolwiek z naszych treści hostowanych w witrynie innej firmy, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem: [email protected]. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 010-56920098 w godzinach 7-16 czasu lokalnego w Pekinie lub pocztą na adres: Diantong Shidai Guangchang Building #2 Suite D, 7 Jiuxianqiao Beilu, dystrykt Chaoyang, Pekin, Chiny. Gromadzenie, układ i montaż całej zawartości tej witryny („Kompilacja”) należą wyłącznie do miisoo.com. Zabrania się wykorzystywania Treści lub Kompilacji witryny miisoo.com w sposób dyskredytujący lub dyskredytujący witrynę miisoo.com lub w sposób, który może spowodować zamieszanie lub naruszenie obowiązujących przepisów lub regulacji. Całe oprogramowanie używane w tej Witrynie („Oprogramowanie”) jest własnością miisoo.com i/lub jej dostawców Oprogramowania. Treść, Kompilacja i Oprogramowanie są chronione na mocy stanowych, krajowych i międzynarodowych praw autorskich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez miisoo.com. Osoby naruszające będą ścigane w pełnym zakresie prawa.

miisoo.com uznaje i szanuje wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe. W związku z tym, jakiekolwiek wykorzystanie telewizji, filmów, muzyki, festiwali filmowych lub innych nazw lub tytułów nie ma związku z miisoo.com i jest wyłączną własnością właścicieli praw autorskich lub znaków towarowych. Nasze sukienki są inspirowane stylem celebrytów i są odtworzeniem ubrań noszonych przez gwiazdy w twoich ulubionych programach telewizyjnych i na czerwonym dywanie, jednak nie są one autoryzowane, popierane ani w żaden sposób połączone z tymi programami i nie stanowią naruszenia wszelkich zarejestrowanych znaków towarowych lub praw autorskich.

Polityka dotycząca naruszeń własności intelektualnej

Polityką miisoo.com jest podejmowanie odpowiednich działań w razie potrzeby w celu przestrzegania i uznawania wszystkich odpowiednich przepisów stanowych, federalnych i międzynarodowych w związku z materiałami, które rzekomo naruszają jakiekolwiek znaki towarowe, prawa autorskie, patenty oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej . Jeśli jesteś właścicielem praw własności intelektualnej i uważasz, że miisoo.com sprzedaje, oferuje sprzedaż lub udostępnia towary i/lub usługi, które naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, wyślij w całości poniższe informacje na adres [email protected]
Wymagane informacje
1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłączności, która została rzekomo naruszona;
2. opis utworu lub materiału, który może naruszać prawo;
3. Opis, gdzie w witrynie znajduje się materiał przypuszczalnie naruszający prawa (adres URL produktu/ów);
4. Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;
5. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane wykorzystanie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innych praw własności, jego agenta lub prawo;
6. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które Twoim zdaniem zostały naruszone przez Witrynę (np. „prawa autorskie XYZ”, „znak towarowy ABC, nr rej. 123456, zarejestrowany 1/1/04” itp.); oraz
7. Oświadczenie, że powyższe informacje i powiadomienia są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.

Wypowiedzenie i skutek wypowiedzenia

Oprócz wszelkich innych prawnych lub słusznych środków prawnych, miisoo.com może, bez uprzedniego powiadomienia, natychmiast rozwiązać Umowę lub cofnąć niektóre lub wszystkie Twoje prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, użytkownik natychmiast zaprzestanie dostępu do strony i korzystania z niej, a miisoo.com, oprócz wszelkich innych prawnych lub sprawiedliwych środków prawnych, natychmiast unieważni wszystkie hasła i dane identyfikacyjne konta wydane użytkownikowi oraz odmówić dostępu i korzystania z tej Witryny w całości lub w części. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie ma wpływu na odpowiednie prawa i obowiązki (w tym między innymi zobowiązania płatnicze) stron powstałe przed datą wypowiedzenia.

Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM INACZEJ OKREŚLONYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY, KTÓRE REGULUJĄ KAŻDY PRODUKT NA TEJ STRONIE, TEJ STRONIE, PRODUKTY OFEROWANE NA TEJ SPRZEDAŻY ORAZ TRANSAKCJE PRZEPROWADZANE W TYM SPOSÓB SĄ DOSTARCZANE PRZEZ miisoo.com W STANIE „TAK JAK JEST” . miisoo.com NIE SKŁADA ŻADNYCH PREZENTACJI ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA WITRYNY LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE Z WYJĄTKIEM TUTAJ PRZEWIDZIONYCH W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO miisoo.com ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU, Spokojnej przyjemności, dokładności danych i systemu. NINIEJSZA WITRYNA MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI, BŁĘDY LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. miisoo.com NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ BĘDZIE NIEPRZERWANA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, miisoo.com NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY POŚREDNIE PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ miisoo.com WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY DZIAŁANIA) NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ KWOTY OPŁAT RZECZYWIŚCIE WPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA MIMEDIA. PRZED USTAWĄ, KTÓRĄ RZEKOMNIE POWODUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ miisoo.com.

Akceptacja zamówienia

Należy pamiętać, że mogą istnieć pewne zamówienia, których nie jesteśmy w stanie przyjąć i musimy je anulować. miisoo.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania dowolnego zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia ilości dostępnych do zakupu, niedokładności lub błędy w informacjach o produkcie lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział ds. kredytów i unikania oszustw. Możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji przed przyjęciem jakiegokolwiek zamówienia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub jakakolwiek część Twojego zamówienia zostanie anulowana lub jeśli dodatkowe informacje będą wymagane do przyjęcia zamówienia.

Przeniesienie tytułu

Tytuł własności do produktów z Twojego zamówienia zostanie przeniesiony na Ciebie, gdy produkty opuszczą nasz magazyn i zostaną dostarczone do przewoźnika w celu wysyłki na adres wskazany przez Ciebie w zamówieniu. Wszystkie zobowiązania i ryzyko związane z produktami również zostaną przeniesione na Ciebie w tym czasie. Składając zamówienie w tej Witrynie, upoważniasz MISOO LIMITED do angażowania usług wysyłkowych stron trzecich w Twoim imieniu.

Błędy typograficzne

Chociaż miisoo.com stara się dostarczać dokładne informacje o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. miisoo.com nie może potwierdzić ceny przedmiotu, dopóki nie złożysz zamówienia. W przypadku, gdy artykuł jest wystawiony z nieprawidłową ceną lub zawiera niepoprawne informacje z powodu błędu w cenach lub informacjach o produkcie, miisoo.com ma prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na ten artykuł. W przypadku, gdy produkt jest niewłaściwie wyceniony, miisoo.com może, według naszego uznania, skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takim anulowaniu.

Ceny w różnych walutach

Ceny produktów sprzedawanych przez miisoo.com opierają się na danych liczonych w dolarach amerykańskich (US$). Ceny wyświetlane w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich według najbardziej aktualnych kursów wymiany. Ze względu na wahania wartości walut, ceny wyświetlane w Witrynie w walutach innych niż amerykańskie, inne niż na stronie poszczególnych produktów, mogą nie być najbardziej aktualne. Obszary Witryny, w których waluty inne niż amerykańskie mogą być niedokładne, obejmują między innymi banery promocyjne, strony promocyjne i informacje na stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na stronie pojedynczego produktu, niezależnie od waluty, jest aktualną ceną, którą musisz zapłacić na rzecz miisoo.com, w tym koszty wysyłki.

Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie, które są własnością i są obsługiwane przez osoby trzecie. Przyjmujesz do wiadomości, że miisoo.com nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub treści znajdujące się na lub za pośrednictwem takiej witryny.
Środki zaradcze

Zgadzasz się, że prawne zadośćuczynienie miisoo.com za jakiekolwiek rzeczywiste lub grożące naruszenie niniejszej Umowy będzie niewystarczające i że miisoo.com będzie uprawniona do określonego świadczenia lub nakazu sądowego, lub obu, oprócz wszelkich szkód, jakie może ponieść miisoo.com prawnie uprawniony do odzyskania, wraz z uzasadnionymi kosztami jakiejkolwiek formy rozstrzygania sporów, w tym, bez ograniczeń, honorariów adwokackich.

Żadne prawo ani środek zaradczy miisoo.com nie będzie wykluczać żadnych innych, zarówno prawnych, jak i słuszności, w tym między innymi nakazu naprawienia szkody, honorariów i wydatków prawników.

pl_PLPolski

Menu główne