Als u de site bezoekt, doorbladert of anderszins gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst aandachtig door voordat u verdergaat.

Gebruik van de website:

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of de site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent miisoo.com u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven om te winkelen voor persoonlijke items die op de site worden verkocht en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk vooraf toegestaan door miisoo.com. Elke schending van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

Behalve zoals toegestaan in de bovenstaande paragraaf, mag u deze site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door miisoo.com. U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie die op de site wordt verstrekt of de site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is toegestaan door miisoo.com. miisoo.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als miisoo.com van mening is dat het gedrag van klanten in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van miisoo.com.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en verzendingen en alle verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient miisoo.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site.

Tenzij elders in deze Overeenkomst of op de site anders is bepaald, is alles wat u indient of plaatst op de site en/of miisoo.com verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, ideeën, knowhow, technieken, vragen, recensies, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk "Inzendingen") is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten, en door inzending of plaatsing gaat u ermee akkoord om de inzending en alle daaraan gerelateerde intellectuele-eigendomsrechten onherroepelijk in licentie te geven (met uitzondering van de morele rechten zoals het auteursrecht) aan miisoo.com kosteloos en miisoo.com heeft het royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare recht om te gebruiken, kopiëren, distribueren, weergeven, publiceren, uitvoeren, verkopen, leasen, verzenden, aanpassen, afgeleide werken maken van dergelijke Inzendingen op enigerlei wijze en in welke vorm dan ook, en om dergelijke Inzendingen te vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren of decompileren. Alle inzendingen worden automatisch het enige en exclusieve eigendom van miisoo.com en zullen niet aan u worden teruggestuurd en u stemt ermee in om in de toekomst geen geschil op te werpen in verband met enig gebruik van de inzending door miisoo.com.

U garandeert dat uw Inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk zijn en vrij zijn van inbreuk op IE-rechten, geschillen of claims van derden. miisoo.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig misbruik van auteursrechten of andere rechten van derden door jou. U verbindt zich ertoe de Sponsor te verdedigen en schadeloos te stellen voor eventuele verliezen veroorzaakt door het gebruik van de inzendingen voor welk doel dan ook.

Naast de rechten die van toepassing zijn op elke Inzending, verleent u miisoo.com, wanneer u opmerkingen of recensies op de site plaatst, ook het recht om de naam die u indient te gebruiken bij elke recensie, opmerking of andere Inhoud, indien van toepassing, in verband met met een dergelijke recensie, commentaar of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u alle rechten bezit of anderszins beheert op de recensies, opmerkingen en andere inhoud die u op deze site plaatst en dat het gebruik van uw recensies, opmerkingen of andere inhoud door miisoo.com geen inbreuk zal maken op of rechten van derden schenden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of miisoo.com of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen of inhoud. miisoo.com mag, maar is niet verplicht, inzendingen (inclusief opmerkingen of recensies) om welke reden dan ook te verwijderen of te bewerken.

auteursrechten

Alle tekst, afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, knoppictogrammen, audioclips, logo's, slogans, handelsnamen of woordsoftware en andere inhoud op de website van miisoo.com (gezamenlijk "Inhoud"), behoort exclusief toe aan miisoo.com of de juiste inhoudleveranciers. U mag de Inhoud niet gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie geven, publiekelijk uitvoeren, distribueren of commercieel exploiteren of anderszins verwijderen van de Inhoud op een manier die niet is toegestaan door miisoo.com, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van miisoo.com. Het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens op miisoo.com, evenals het gebruik van handelsmerken of servicemerken van miisoo.com in metatags is ten strengste verboden. U mag de inhoud alleen bekijken en gebruiken voor uw persoonlijke informatie en om te winkelen en te bestellen op de site en voor geen enkel ander doel. Als u onze inhoud tegenkomt die wordt gehost op een site van derden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: [email protected]. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 010-56920098 7AM-4PM Beijing lokale tijd, of per post op: Diantong Shidai Guangchang Building #2 Suite D, 7 Jiuxianqiao Beilu, Chaoyang District, Beijing, China. Het verzamelen, rangschikken en samenstellen van alle inhoud op deze site (de "Compilatie") behoort exclusief toe aan miisoo.com. U mag de inhoud of compilatie van miisoo.com niet gebruiken op een manier die miisoo.com in diskrediet brengt of in diskrediet brengt of op een manier die verwarring of schending van toepasselijke wet- of regelgeving kan veroorzaken. Alle software die op deze site wordt gebruikt (de "software") is eigendom van miisoo.com en/of zijn softwareleveranciers. De inhoud, de compilatie en de software zijn allemaal beschermd onder nationale, nationale en internationale auteursrechtwetten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan miisoo.com. Overtreders zullen worden vervolgd in de volle omvang van de wet.

miisoo.com erkent en respecteert alle auteursrechten en handelsmerken. Als zodanig heeft elk gebruik van televisie, film, muziek, filmfestival of andere namen of titels geen verband met miisoo.com en is het exclusieve eigendom van de copyright- of handelsmerkhouders. Onze jurken zijn geïnspireerd op de stijl van beroemdheden en zijn onze replica's van items die door beroemdheden worden gedragen in uw favoriete televisieprogramma's en de rode loper, maar ze zijn op geen enkele manier geautoriseerd, goedgekeurd door of verbonden met deze shows en zijn niet bedoeld als inbreuken van geregistreerde handelsmerken of auteursrechten.

Beleid inzake inbreuk op intellectuele eigendom

Het is het beleid van miisoo.com om waar nodig passende maatregelen te nemen om alle relevante staats-, federale en internationale wetten te handhaven en te erkennen in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op handelsmerken, auteursrechten, octrooien en alle of andere wetten op intellectueel eigendom. . Als u eigenaar bent van intellectuele eigendomsrechten en u meent dat miisoo.com goederen en/of diensten verkoopt, te koop aanbiedt of beschikbaar stelt die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, stuur dan de volgende informatie in zijn geheel naar [email protected]
Informatie benodigd
1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusiviteit waarop vermeend inbreuk is gemaakt;
2. Een beschrijving van het vermeend inbreukmakende werk of materiaal;
3. Een beschrijving van waar het vermeend inbreukmakende materiaal zich op de site bevindt (product(en)-URL);
4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of een ander eigendomsrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;
6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweert dat deze worden geschonden door de Website (bijv. "XYZ copyright", "ABC-handelsmerk, Reg. No. 123456, geregistreerd 1/1/04", enz.); en
7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht naar verluidt is geschonden.

Beëindiging en effect van beëindiging

Naast andere juridische of billijke rechtsmiddelen, kan miisoo.com, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen of een of meer van uw rechten die u krachtens deze Overeenkomst hebt verleend, intrekken. Na beëindiging van deze Overeenkomst, zult u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de site staken en zal miisoo.com, naast alle andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen, onmiddellijk alle wachtwoord(en) en accountidentificatie die aan u zijn verstrekt, intrekken en uw toegang tot en gebruik van deze site geheel of gedeeltelijk weigeren. Elke beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de respectieve rechten en verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot betalingsverplichtingen) van de partijen die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

TENZIJ ANDERS BEPAALD IN DE STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN DIE HETZELFDE VAN IEDER PRODUCT OP DEZE WEBSITE BEPALEN, WORDEN DEZE WEBSITE, DE PRODUCTEN DIE ER TE KOOP WORDEN AANGEBODEN EN DE TRANSACTIES DIE DOOR DEZE WORDEN UITGEVOERD DOOR miisoo.com OP EEN "AS IS" BASIS VERSTREKT DOOR miisoo.com . miisoo.com GEEFT GEEN ENKELE PRESENTATIE OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE BEHALVE ZOALS HIER GELEVERD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING miisoo.com WIJST ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TITEL, STIL GENOT, ONJUISTHEID VAN HET SYSTEEM, AF. DEZE SITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. miisoo.com GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS miisoo.com NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE INCIDENTELE, BETREFFENDE, VOORBEELDIGE, SPECIALE OF GEVOLG. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MAG miisoo.com's TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE (ONGEACHT DE STICHTING VOOR DE ACTIE) HET TOTALE BEDRAG VAN DE KOSTEN DAT DAADWERKELIJK DOOR U AAN miisoo.com TIJDENS DEZE MAATSCHAPPIJ IS BETAALD NIET OVERSCHRIJDEN VOORAFGAAND AAN DE HANDELING DIE NAAR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN miisoo.com ZOU GEVEN.

Orderacceptatie

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. miisoo.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen op de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn geïdentificeerd door onze afdeling krediet- en fraudevermijding. We kunnen ook aanvullende verificaties of informatie nodig hebben voordat we een bestelling accepteren. We nemen contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

Overdracht van titel

De eigendom van de producten in uw bestelling wordt aan u overgedragen wanneer de producten ons magazijn verlaten en worden afgeleverd bij de vervoerder voor verzending naar een adres dat u in de bestelling hebt opgegeven. Op dat moment gaan ook alle aansprakelijkheden en risico's voor de producten op u over. Door een bestelling op deze site te plaatsen, machtigt u MIISOO LIMITED om namens u externe verzendservices in te schakelen.

Typografische fouten

Hoewel miisoo.com ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen er prijs- of typografische fouten optreden. miisoo.com kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat je hebt besteld. In het geval dat een artikel wordt vermeld met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijsstelling of productinformatie, heeft miisoo.com het recht, naar eigen goeddunken, bestellingen voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd is, kan miisoo.com, naar eigen goeddunken, ofwel contact met je opnemen voor instructies, ofwel je bestelling annuleren en je op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

Prijzen in verschillende valuta's

De prijzen van producten die door miisoo.com worden verkocht, zijn gebaseerd op cijfers die zijn berekend in Amerikaanse dollars (US$). Prijzen die in andere valuta's worden weergegeven, worden omgerekend van Amerikaanse dollars volgens de meest actuele omrekeningskoersen. Vanwege fluctuerende valutawaarden zijn de prijzen die in niet-Amerikaanse valuta's op de site worden weergegeven, behalve op de individuele productpagina, mogelijk niet de meest actuele. Delen van de site waar niet-Amerikaanse denominaties van valuta mogelijk onjuist zijn, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, promotiebanners, promotiepagina's en informatie op pagina's met productcategorieën. De prijs die wordt weergegeven op een individuele productpagina, ongeacht de valutadenominatie, is de huidige prijs die u aan miisoo.com moet betalen, inclusief verzendkosten.

Deze site kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U erkent dat miisoo.com niet verantwoordelijk is voor de werking van of inhoud die zich op of via een dergelijke site bevindt.
remedies

U stemt ermee in dat het rechtsmiddel van miisoo.com voor enige feitelijke of dreigende schending van deze Overeenkomst ontoereikend zou zijn en dat miisoo.com recht heeft op specifieke prestaties of een gerechtelijk bevel, of beide, naast eventuele schade die miisoo.com kan veroorzaken. wettelijk gerechtigd om, samen met redelijke kosten, te verhalen op enige vorm van geschillenbeslechting, inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria.

Geen enkel recht of rechtsmiddel van miisoo.com zal enig ander uitsluiten, hetzij bij wet of in billijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorlopige voorzieningen voor schadevergoeding, advocatenhonoraria en onkosten.

nl_NLNederlands

Hoofdmenu